Årsbokslut & årsredovisningar

ÅrsbokslutRäkenskapsåret avslutas med ett bokslut

Varje räkenskapsår avslutar alla företag och ekonomiska föreningar med ett bokslut där intäkter och kostnader periodiseras, tillgångar och skulder tas fram och värderas.

Årsredovisningen är en sammanställning av ert företags ekonomi

Årsredovisningen är en sammanställning av ert företags ekonomi under det gångna räkenskapsåret. Den skickas till Bolagsverket och är ett offentligt dokument tillgängligt för alla. Årsredovisningen ligger ofta till grund för kreditbedömningar och det är viktigt att den ger en rättvisande bild över ert företags resultat och ekonomiska ställning.

Jag hjälper er med årsbokslut och årsredovisning

Det ska kännas tryggt att lämna över sitt årsbokslut till en redovisningsbyrå, som känner till och arbetar enligt god redovisningssed och de regler som gäller.  Camilla J. Redovisning AB arbetar fram och hanterar årsbokslut och årsredovisningar oavsett om jag hjälpt till med den löpande bokföringen eller om ni som kund själv under räkenskapsåret hanterat det löpande arbetet.

Kontakta mig redan i dag så att vi gemensamt kommer fram till hur jag bäst hjälper er och ert företag.

  • Tel: 0707 450 358

Auktoriserad redovisningskonsult

Jag, Camilla Johansson, är auktoriserad redovisningskonsult hos SRF-konsulterna vilket innebär att ni som kund kan känna er helt trygga med att lämna er redovisning i mina händer.

Vi är Auktoriserad Redovisningskonsult hos SRF-konsult
Auktoriserade redovisningskonsulter

Förbundet ställer krav på bland annat ansvarsförsäkring och fortbildning vilket är en garanti för att ni i mig har en seriös samarbetspartner.

Camilla J. Redovisning Logo

Camilla J. Redovisning AB
Solvägen 46
241 31 ESLÖV

0707 450 358

facebook
googleplus